รับแจ้งจด อย.

ลูกค้าจดแจ้ง อย. 

1. จดในนาม แบรนด์ สินค้า
ชื่อผู้ประกอบการเป็นชื่อเจ้าของ Lab แต่ชื่อแบรนด์ และชื่อเครื่องสำอางค์ เป็นของลูกค้า
ค่าบริการจดแจ้ง  1,500/ 1สินค้า  (จ่ายครั้งเดียว  หากเลิกจ้างผลิต ไม่มีการถอดออก)

2. จดในนาม แบรนด์ สินค้า และผู้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อ แบรนด์ และ ชื่อเครื่องสำอางค์ เป็นของลูกค้า
ค่าบริการจดแจ้งผู้ประกอบการ  3,500 (จ่ายครั้งเดียว  และชำระค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการปีละ 1000)
ค่าบริการจดแจ้ง อย. สินค้า 1,500/ 1สินค้า (จ่ายครั้งเดียว  หากเลิกจ้างผลิต ไม่มีการถอดออก)

                เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ให้เตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าดังนี้ กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
(หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดิม) ต้องยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ และยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะขอยื่นจดแจ้งสูตรได้
 
ยื่นขอให้ประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับรายใหม่ หรือหนังสือมอบอำนาจเดิมหมดอายุ) มีดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ F-C2-31) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท — ทางบารามี จะจัดส่งให้ทางอีเมล์
และกรอกข้อมูลให้ครบ (ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามทีมงานได้)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาพาสปอร์ต – กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทุกคน
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
4. สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ (หรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว – กรณีบุคคลต่างด้าวรับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 
กรณีไม่มีรหัสผู้ประกอบการ ให้เตรียมดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20 กรณีเป็นนิติบุคคล) 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองเฉพาะหน้าแรก
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 2 ฉบับ อายุไม่เกิน 6 เดือน
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
8. แผนที่ตั้งบริษัทหรือที่ทำการ – วาดด้วยปากกาในกระดาษ A4 ให้ระบุซอย ตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
9. แผนผังบริเวณปฏิบัติการ – ที่ผลิต/บรรจุ/เก็บสินค้า
10. สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง
 
กรณีมีรหัสผู้ประกอบการ ให้เตรียมดังนี้
1. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองเฉพาะหน้าแรก จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง